Tag Archives: peanut

Forebyggelse af peanut allergi

Learning Early About Peanut Allergy (LEAP) er et stort studie foretaget i England. Formålet med studiet har bl.a. været, at finde ud af om det er muligt at introducere peanut tidligt i spædbarnets liv. To undergrupper af spædbørn fik enten peanut eller slet ikke fik peanut. Børnene blev inddraget i studiet fra de af 4 måneder til 11 måneder gamle. Resultatet af undersøgelsen er lovende, idet metoden ser ud til at kunne benyttes, som en forebyggende strategi uden den samtidig går ud over spædbørnenes lyst til fortsat at blive ammet eller påvirker deres ernæringsstatus negativt. Kilde

Der er siden offentliggørelsen af LEAP studiet fremkommet nogle kommentarer fra andre forskere, især har der været opmærksomhed om hvad meningen af  “tidlig introduktion” er og der er også fokus på vinduer – det betyder, at der er en snæver periode i et barns liv ,hvor introduktionen af fødevarer kan foregå uproblematisk.
Kommentar 1 – 

Kommentar 2 –

 

Forebyggelse af allergi?

Der er en række faktorer, der kan være med til at øge risikoen for at udvikle allergi. Der er ikke meget vi kan gøre ved den genetiske arv, mens der er faktorer i vores miljø, som vi vil kunne øve indflydelse på.  Risikofaktorer kan bl.a. være:

  • Fast føde, mælk og soyamælk som introduceres til børn, inden de er 3-4 måneder gamle, kan medføre øget risiko for eksem og fødevareallergi.
  • Børn født om foråret har en øget risiko for udvikling af høfeber.
  • Udsættelse for passiv rygning

Især forekomsten af fødevareallergi er steget meget især hos yngre børn. Forklaringer på denne udvikling kan måske findes her:

  • Hygiejnehypotesen – vi lever alt for rent og giver ikke vores immunsystem udfordringer. Desuden mener nogle også, at vi efterhånden ikke udsættes nok for infektioner i barndommen.
  • Der forskes meget i sammensætningen af vores tarmbakterier – man mener, at mangel på gode tarmbakterier medfører en øget risiko for udvikling af allergi og en lang række andre sygdomme.
  • Vi præsenteres ikke tidligt nok for allergene fødevarer – der er fremkommet en del studier på det sidste, der antyder en positiv effekt når man giver småbørn meget små mængder af fødevarer man ellers betragter som allergifremkaldende – denne fremgangsmåde kan måske nedsætte risikoen for senere at udvikle reaktioner overfor denne fødevare. Disse forsøg er alle foretaget under lægekontrol. Sundhedsstyrelsen anbefaler også, at man, når barnet er 4 mdr gammel, begynder man at introducere familiens mad for spædbarnet.
  • Nogle allergikere oplever, at de er blevet allergiske overfor bestemte fødevarer, fordi de er blevet udsat for allergenerne via hudkontakt –
  • Tilsyneladende er vi mere udsatte for at udvikle allergi, hvis vi lider af  D-vitaminmangel. Jo længere nordpå fra Ækvator, vi lever desto mindre udsættes vi for sol. I disse år er vi måske blevet alt for solforskrækkede, hvilket igen kan være med til, at vi ikke danner D-vitamin nok.
  • Medicin der begrænser mavesyre.

kilde 1
kilde 2

 

Peanutallergi – forebyggelse?

– er det muligt at finde en urtemedicin, der kan forebygge anafylaktiske reaktioner?

Peanutallergi er i fremmarch. Man mener, at årsagen er, at peanut anvendes mere og mere som “skjult” ingrediens i rigtig mange fødevarer. I USA, hvor man i det hele taget anvender peanut mere end i Danmark, er peanut skyld i 2/3 af de fatale anafylaktiske chock.

I USA er af børn med peanutallergi fordoblet i perioden fra 1997 til 2002. I Danmark ser man også en stigning.

I dag er der ingen forebyggende behandling, og i modsætning til andre fødevareallergier, som man normalt vokser sig fra, er peanutallergi livslang. Er man blevet allergisk overfor peanut, er den eneste mulighed for at undgå allergiske reaktioner, at undgå enhver kontakt med peanut.

I og med at peanut anvendes stadig mere i fødevareindustrien, er denne ofte skjulte ingrediens et lurende problem for alle peanutallergikere.

Som ved alle former for allergi har peanutallergi en voldsom negativ effekt på livskvaliteten, ikke blot for det ramte familiemedlem, men også for resten af familien.

Der er undersøgt mange forskellige behandingsformer, men selv vaccinationsbehandling mod peanutallergi synes kun at virke, så længe injektionerne gives. Derefter ophører virkningen. Dette er stik modsat det, man ser ved f. eks vaccinationsbehandling mod græspollenallergi.

I bestræbelserne på at finde en alternativ behandling er man blevet opmærksom på en kinesisk urtemedicin, som i museforsøg har vist en god effekt ved allergiske reaktioner forårsaget af peanut. Desværre indeholder den originale medicin et par problematiske stoffer – disse stoffer har man forsøgt at fjerne fra urtemedicinen og det ser ud til, at man stadig opnår den allergidæmpende effekt uden de to problematiske ingredienser.

I et forsøg, hvor man anvendte den nye urtemedicin, viste det sig, at medicinen havde en forebyggende effekt på anafylaktiske reaktioner (forårsaget af peanut) i op til 5 uger. Forskerne mener, at det på den baggrund er realistisk at tro, at der vil kunne udvikles en urtemedicin til behandling af allergiske reaktioner på peanut.

Kilde: J. Allergy Clin Immunol 2005;171-78.

Peanutallergi

Undersøgelser viser, at den allergiske reaktion på peanuts starter allerede i munden. Man har på Rigshospitalet undersøgt peanut og soyabønner – begge planter, der tilhører ærtefamilien. Her viser det sig, at peanut kan spores i blodet kort tid efter, personen har tygget peanut. Samme effekt kunne ikke ses ved soyabønner. Det er derfor meget vigtigt, at personer, der er allergiske overfor peanut, får en grundig vejledning af deres læge om, hvordan de skal forholde sig, hvis de ved en fejl skulle have indtaget peanut. Dagens Medicin 08-04-05